Obec Zlatná na Ostrove
obecZlatná na Ostrove

Tlačivá

SAMOSTATNE HOSPODÁRIACI ROĽNÍK

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

ziadost o povolenie odstranenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,99 kB
Vložené: 1. 2. 2024

Štatistický úrad Slovenskej republiky - Žiadosť o pridelenie ident. čisla PO

statistika.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 604,53 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o zrušenie SHR Žiadosť o zrušenie SHR

zrusenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 474,8 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o potvrdenie platnosti trvania SHR SHR platnosť trvania

platnost.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 459,84 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Oznámenie o zmene údajov SHR - SHR zmena údajov

ozn.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 506,93 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o zápis do evidencie SHR - SHR žíadosť

ziadost.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 372,6 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Vydanie osvedčenia SHR

shr evidencia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 575,08 kB
Vložené: 24. 5. 2022

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Potvrdenie o pobyte

potvr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 282,89 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

prihlas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 675,87 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

odhlas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 465,42 kB
Vložené: 24. 5. 2022

ROZKOPÁVKA

Žiadosť o určenie použitia dopravného značenia a dopravných zariadení

Miestna komunikácia - Žiadosť určenie použitia dopravného značenia a dopravných zaridení.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 206,28 kB
Vložené: 1. 2. 2024

Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie – o dodatočné rozkopávkové povolenie

Miestna komunikácia - Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie rozkopávkové povolenie pri havárii - dodatočné.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 300,35 kB
Vložené: 1. 2. 2024

Žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

Miestna komunikácia - Žiadosť o zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 307,26 kB
Vložené: 1. 2. 2024

Písomný záväzok

Miestna komunikácia - písomný záväzok k žiadosti o rozkopávkové povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 205,94 kB
Vložené: 1. 2. 2024

Príloha k žiadosti na vydanie povolenia na rozkopavky a stavby

priloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,03 kB
Vložené: 24. 5. 2022

PREVÁDZKA

Oznámenie o zrušení prevádzky - Zrušenie prevádzky

zruseniepr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 232,59 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Otváracie hodiny prevádzky - Čas predaja

hodiny.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 279,6 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o stanovisko obce k umiestneniu prevádzky - Umiestnenie prevádzky

ziadostpr.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,94 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Príloha k žiadosti na vydanie povolenia na rozkopavky a stavby

priloha.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 345,03 kB
Vložené: 24. 5. 2022

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

maly zdroj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,44 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť na výrub dreviny

vyrubdrevin.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 853,09 kB
Vložené: 24. 5. 2022

STAVEBNÝ PORIADOK

Žiadosť na preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie podľa §140d

žiadosť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 756,79 kB
Vložené: 15. 5. 2024

Žiadosť o stavebné povolenie

žiadosť o stavebné povolenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,27 MB
Vložené: 6. 2. 2024

Žiadosť o povolenie odstránenia stavby

ziadost o povolenie odstranenia stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 42,99 kB
Vložené: 1. 2. 2024

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

Navrh na vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 50,59 kB
Vložené: 1. 2. 2024

Žiadosť o dodatočne povolenie stavby

ziadost o dodatocne povolenie stavby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 412,61 kB
Vložené: 1. 2. 2024

Príloha žiadosti o určenie súpisného čísla

prilohas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 637,91 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla stavby

zrusenie s c.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 600,06 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu

s c.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 530,27 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o potvrdenie roku výstavby domu

ziadostrok.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 262,98 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej ukončením

zmena.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,05 MB
Vložené: 24. 5. 2022

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

kolaudacne.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 630,59 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

lehota.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 371,88 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Ohlásenie stavebných úprav

ohlasenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,16 MB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o vyjadrenie

vyjadrenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 283,8 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o stanovisko k funkčnému využitiu pozemku

stanovisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 259,13 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Ohlásenie drobnej stavby

ohlaseniedrobnej.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,44 MB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o vydanie záväzného stanovisko k investičnej činnosti

ziadostinvesticna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 349,34 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

maly zdroj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 484,44 kB
Vložené: 24. 5. 2022

SOCIÁLNE SLUŽBY

Príloha k žiadosti - Lekársky nález

ss lekrsky nlez.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 472,27 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu

ss iados o posdenie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 635,1 kB
Vložené: 24. 5. 2022

MATRIKA

Žiadosť o vydanie potvrdenia, že SR nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva v cudzine

ziadostps.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,23 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o vydanie povolenia na uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti

ziadostmimo.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 242,01 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o vydanie sobášného listu a uvedenie priezvisko bez koncovky slovenského prechyľovania

sobas.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 289,83 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Späť prijatie priezviska po rozvode manželstva do 3 mesiacov odo dňa práv. rozhod.

spatpriezvisko.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,73 kB
Vložené: 24. 5. 2022

KOMUNÁLNY ODPAD

Potvrdenie od samosprávy/zamestnávateľa/školy na zníženie komunálneho odpadu

po.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,8 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Odsúhlasenie množstvového zberu pre podnikateľov na území obce

ODSÚHLASENIE MNOŽSTVOVÉHO ZBERU.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,86 kB
Vložené: 2. 5. 2024

Žiadosť o vydanie potvrdenia, že SR nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva v cudzine

ziadostps.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,23 kB
Vložené: 24. 5. 2022

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Žiadosť o sprístupnenie informácie

ziadost o infor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,43 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Potvrdenie od samosprávy/zamestnávateľa/školy na zníženie komunálneho odpadu

po.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 108,8 kB
Vložené: 24. 5. 2022

ŽIADOSŤ O PRIDELENIE PREDAJNÉHO MIESTA

Žiadosť o pridelenie predajného miesta

predaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,28 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o sprístupnenie informácie

ziadost o infor.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 247,43 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Ostatné tlačívá

Oznámenie vzniku daňovej povinnosti k dani za psa

ozn vzniku dan psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 27,67 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Evidenčný list psa

evi list psa.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 25,48 kB
Vložené: 24. 5. 2022

Žiadosť o pridelenie predajného miesta

predaj.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 505,28 kB
Vložené: 24. 5. 2022

"Oznámenie verejných funkcionárov po skončení výkonu verejnej funkcie (po uplynutí 1roka)v zmysle čl.8 ods.5 ústavného zákona č.357/2004 Z.z.

2022-03-10-101856-09c_-_ozn__menie_verejn__ch_funkcion__rov_-___l__nok_8_ods._5_-_elektronick___vyp____anie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,76 MB
Vložené: 1. 1. 2004

" Oznámenie funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov verejných funkcionárov"v zmysle čl.7. ods.1 ústavného zákona č. 357/20004 Z.z.

2022-03-10-101721-09b_-_ozn__menie_verejn__ch_funkcion__rov_-___l__nok_7_ods._1_-_elektronick___vyp____anie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 2,97 MB
Vložené: 1. 1. 2000

fakivagas

fakivagas.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 15,44 kB
Vložené: 27. 5. 2022

legszenyezes (1)

legszenyezes (1).odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,51 kB
Vložené: 27. 5. 2022

epiteseti engedely

epiteseti engedely.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 21,57 kB
Vložené: 27. 5. 2022

epitkezesi meghosszabitas

epitkezesi meghosszabitas.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 9,01 kB
Vložené: 27. 5. 2022

epitmeny elhelyezese

epitmeny elhelyezese.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 10,33 kB
Vložené: 27. 5. 2022

epitmeny modositasa

epitmeny modositasa.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 14,17 kB
Vložené: 27. 5. 2022

haz kora

haz kora.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,63 kB
Vložené: 27. 5. 2022

hazassag kivonat

hazassag kivonat.odt
Typ súboru: ODT dokument, Velkosť: 6,49 kB
Vložené: 27. 5. 2022

Zverejňovanie

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 21. 5. 2024
slabý dážď 24 °C 16 °C
streda 22. 5. slabý dážď 19/13 °C
štvrtok 23. 5. zamračené 23/11 °C
piatok 24. 5. slabý dážď 23/14 °C

Mobilná aplikácia

Sledujte informácie z nášho webu v mobilnej aplikácii - V OBRAZE.

Fotogaléria

Náhodný výber z galérie


nahoru