Slovak (SR)Hungarial (HU)

Všeobecné záväzné nariadenia

VZN 1/2001 zoznam skutočností tvoriacich predmet služobného tajomstva

VZN 1/2004 o priznaní finančnej dotácie z rozpočtu

VZN 2/2004 o ploche na lepenie plagátov

VZN 1/2005 o určení školských odvodov

VZN 7/2007 o vyhlásení záväzných častí územného plánu

Rokovací poriadok

VZN 2/2008 poskytovanie dotácií z rozpočtu a dodatok č. 1

VZN 3/2008 o mieste a čase zápisu dieťaťa a na plnenie povinnej školskej dochádzky, o výške príspevku za pobyt dieťaťa v materskej škole.

VZN 4/2008 o verejnom poriadku

VZN 14/2008, ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov

VZN 1/2009 o poplatku za znečisťovanie ovzdušia malým zdrojom

VZN 3/2009 o poskytovaní sociálnych služieb

VZN 4/2009 o poskytovaní finančných príspevkov na vykonanie opatrení sociálnoprávnej ochranydetí a sociálnej kurately

VZN 5/2009 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a žiaka školských zariadení so sídlom na území Zlatná na Ostrove

VZN 1/2010 prevádzkový poriadok športového areálu v Zlatnej na Ostrove

VZN 2/2010 prevádzkový poriadok športovej haly Móra Kóczana

VZN 3/2010 prevádzkový poriadok na verejných detských ihriskách v Zlatnej na Ostrove

VZN 5/2010 o čase predaja v obchode a času prevádzky služieb

VZN 7/2010 o prevádzkovom poriadku pohrebiska a domu smútku

Zásady odmeňovania poslancov

VZN 01/2012

VZN 01/2013 o dočasnom obmedzení alebo zákaze užívania pitnej vody na iné účely v čase nedostatku a spôsobe náhrad. zásob. vodou a odvádzania odpadových vôd a  o znečistení obsahu žúmp

Sadzobník cien platný od 01.05.2014

Sadzobník cien platný od 01.03.2015

Návrh dodatku č. 1/2014 k VZN 3/2009 o poskytovaní opatr. služby

Sadzobník cien za poskytované služby a vykonané úkony obcou Zlatná na Ostrove platný od 1.3.2015

 VZN č. 1/2015 o trhovom poriadku a o podmienkach predaj výrobkov a poskytovania služieb na trhových  miestach na území Obce Zlatná na Ostrove

VZN č. 2/2015 o dani za psa

VZN č.3/2015 o dani za predajné automaty

VZN č. 4/2015 o dani za nevýherné hracie prístroje

VZN č. 5/2015 o dani za užívanie verejného priestranstva

VZN č. 6/2015 o dani za ubytovanie

VZN č. 7/2015 o dani z nehnuteľností

VZN č. 8/2015 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 1/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce

VZN č. 2/2016 o poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN č. 3/2016 o dani za užívanie verejného priestranstva

Prílohy k VZN č. 2/2016

Sadzobník cien platný od 26.10.2016 do 19.06.2017

"Návrh" Koncepcia rozvoja informačných systémov Obce Zlatná na Ostrove

Sadzobník cien platný od 20.06.2017

"Návrh" VZN o umiestňovaní a vylepovaní plagátov 

Koncepcia rozvoja informačných systémov 

VZN o umiestňovaní a vylepovaní plagátov

ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: aranyoskh@stonline.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: aranyoskh@stonline.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva