Slovak (SR)Hungarial (HU)

Nyomtatványok

Fakivágás 

Žiadosť o zápis do evidencie SHR

Oznámenie o zmene údajov SHR

Žiadosť o potvrdenie platnosti trvania SHR

Žiadosť o zrušenie SHR

Štatistický úrad Slovenskej republiky - Žiadosť o pridelenie ident. čisla PO

 

EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA

Odhlasovací lístok z trvalého pobytu

Prihlasovací lístok na trvalý pobyt

Potvrdenie o pobyte

ROZKOPÁVKA

Žiadosť na vydanie povolenia na rozkopavky

Príloha k žiadosti  na vydanie povolenia na rozkopavky a stavby

PREVÁDZKA

Žiadosť o stanovisko obce k umiesnenie prevádzky

Otváracie hodiny  prevádzky

Oznámenie o zrušení prevádzky

 

ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Žiadosť na výrub dreviny

Žiadosť o vydanie súhlasu na vydanie rozhodnutia o povolení stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia

 

STAVEBNÝ PORIADOK

Žiadosť o vydanie záväzného stanovisko k investičnej činnosti

Žiadosť o vydanie oznámenia

Ohlásenie drobnej stavby

Žiadosť o stanovisko k funkčnému využitiu pozemku

Žiadosť o vyjadrenie

Ohlásenie stavebných úprav

Žiadosť o stavebné povolenie v spojenom stavebném a územnom konaní

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o predĺženie lehoty výstavby

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia

Žiadosť o povolenie zmeny stavby pred jej ukončením

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby

Žiadosť o potvrdenie roku výstavby domu

Žiadosť o určenie súpisného čísla na stavbu

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla stavby

Príloha žiadosti o určenie súpisného čísla

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby

 

SOCIÁLNE SLUŽBY

Žiadosť o posúdenie odkázanosti a lekárský nález

 

 MATRIKA

Späť prijatie priezviska po rozvode manželstva do 3 mesiacov odo dňa práv. rozhod.

Žiadosť o vydanie sobášného listu a uvedenie priezvisko  bez koncovky slovenského prechyľovania

Žiadosť o vydanie povolenia na uzavretie manželstva mimo úradne určenej miestnosti

Žiadosť o vydanie potvrdenia, že SR nevydáva osvedčenie o právnej spôsobilosti k uzavretiu manželstva v cudzine

 KOMUNÁLNY ODPAD

Odsúhlasenie množstvového zberu pre podnikateľov na území obce

Potvrdenie od samosprávy na zníženie komunálneho odpadu

Potvrdenie od zamestnávetela na zníženie komunálneho odpadu

 

POSKYTOVANIE INFORMÁCIÍ

Žiadosť o sprístupnenie informácie

 

 


ZA OBSAH ZODPOVEDÁ:

Správca obsahu: Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
TECHNICKÝ PREVÁDZKOVATEĽ:

Obec Zlatná na Ostrove
Školská č. 184
946 12 Zlatná na Ostrove
Tel: 035/7781168
Email: obeczlatna@obeczlatna.sk
INFORMÁCIE O STRÁNKE:

Prístupnosť
Autorské práva